ΕΣΠΑ

Ζητήστε μας προσφορά...

Πρόγραμμα ηλεκτρονικό επιχειρείν "e-business II"

Πρόγραμμα ηλεκτρονικό επιχειρείν "e-business II"

Σε ποιους απευθύνεται :

Αφορά υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις .

Περίοδος υποβολής :

Από 20/6/2019 έως 31/10/2019 (ώρα 15:00)

Όροι και προϋποθέσεις :

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:.

-- Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου.

-- Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης.
-- Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμοί) και ατομικές επιχειρήσεις.
-- Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ: Ορισμός προβληματικών της παρούσας πρόσκλησης.
-- Να έχουν συσταθεί πριν τις 1.1.2018.

 

Τι χρηματοδοτείται - ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 

1              ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.

1.1          Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

1.2          Μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

1.3          Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής.

1.4          Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης.

2              ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

2.1          Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού. (ERP - CRM)

2.2          Υπηρεσίες υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού.

2.3          Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών.

2.4          Κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού.

2.5          Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο λογισμικό.

3              ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ - ΔΙΚΤΥΩΣΗ

3.1          Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή.

3.2          Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας.

3.3          Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης (Social Media).

3.4          Δημιουργία νέας ιστοσελίδας - Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας.

3.5          Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος ---- σύνδεση με τράπεζα για online πληρωμές.

3.6          Δημιουργία Ιστοσελίδας με online σύστημα κρατήσεων.

3.7          Προώθηση στην Google.   

3.8          Υπηρεσίες Φιλοξενίας ιστοσελίδων (hosting) και κατοχύρωσης domain name.

3.9          Λοιπά έξοδα προβολής - προώθησης και δικτύωσης.

Προϋπολογισμός :

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 2.300.000,00€.

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που δύναται να επιδοτηθεί (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 5.000€ και με ανώτατο όριο το ποσό των 15.000,00€, με ένταση ενίσχυσης μέχρι 80% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Διάρκεια των έργων :

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ 2651003702 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 09:00 - 17:30.

Κανδρέλης Κωνσταντίνος
Κανδρέλης Κωνσταντίνος - Sales manager

Πρόσφατα Έργα

  • Τελευταία
  • Δημοφιλή
  • Αρχείο