ΕΣΠΑ

Ζητήστε μας προσφορά...

Πρόγραμμα ηλεκτρονικό επιχειρείν "e-business" - ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πρόγραμμα ηλεκτρονικό επιχειρείν "e-business" - ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

Υποβολή προτάσεων ηλεκτρονικά  μέχρι τις 29 Ιουνίου 2018

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Η δράση αφορά Υφιστάμενες Μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ηπείρου οι οποίες δραστηριοποιούνται πριν την 01/01/2015 στους τομείς:

- Μεταποίηση προϊόντων πρωτογενούς τομέα

- Βιομηχανία της εμπειρίας, τουρισμού, πολιτισμού – Δημιουργική Βιομηχανία

- Υγεία και ευεξία

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού/ύψους επένδυσης  από 6.000 έως 12.500€ (πλέον ΦΠΑ ).

Το ποσοστό επιδότησης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 80% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της επιδότησης.

 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν τις κάτωθι δραστηριότητες:

Ε(1): Ηλεκτρονικό Εμπόριο (*)         

Ε(2): Ηλεκτρονικές Κρατήσεις (*)    

Ε(3): Εσωτερική Οργάνωση, με την αξιοποίηση ΤΠΕ

Ε(4): Διαχείριση Παραγωγής, με την αξιοποίηση ΤΠΕ

Ε(5): Ψηφιακή Προβολή –Διαφήμιση (*)

 

Είναι υποχρεωτική η υλοποιήσει της Ε(5) και τουλάχιστον μία από τις επιλέξιμες ενέργειες Ε(1) ή Ε(2).

(*)Ε(1): Ηλεκτρονικό Εμπόριο + Ε(2): Ηλεκτρονικές Κρατήσεις, ≥ 40% του Π/Υ

(*)Ε(5): Ψηφιακή Προβολή –Διαφήμιση ≥ 10% του Π/Υ

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1              ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   (≤ 30% ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

1.1          Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

1.2          Μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

1.3          Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής

1.4          Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης

2              ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

2.1          Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού

2.2          Υπηρεσίες υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού

2.3          Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών

2.4          Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο           παρεμφερές αυτού

2.5          Δαπάνες για παροχή εύλογων προσαρμογών για την κάλυψη των αναγκών ατόμων με αναπηρία

2.6          Κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού

2.7          Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο λογισμικό

3              ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ - ΔΙΚΤΥΩΣΗ

3.1          Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή

3.2          Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας

3.3          Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης

3.4          Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας

3.5          Δημιουργία νέας ιστοσελίδας

3.6          Λοιπά έξοδα προβολής - προώθησης και δικτύωσης

 

Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω απαιτούνται δύο (2) προσφορές από ανεξάρτητους προμηθευτές.

Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτική η λήψη ενεργειών για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στο χώρο της επιχείρησης. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης..

Κανδρέλης Κωνσταντίνος
Κανδρέλης Κωνσταντίνος - Sales manager

Πρόσφατα Έργα

  • Τελευταία
  • Δημοφιλή
  • Αρχείο